Innledning

1. Kjære barn, vil du ikke gjerne være lykkelig på jorden og salig i himmelen?

Jo, kunne jeg bare bli det.

2. Vil du gå den vei som fører deg til dette målet?

Ja, dersom jeg kan finne den.

3. Tror du ikke at det finnes en Gud?

Jo, for verden kan umulig ha skapt seg selv, men må ha en årsak, som er eldre og høyere enn alle ting, og dette evige vesen kalles Gud.

4. Tror du at Gud rår for saligheten?

Ja, for han er over alle ting.

5. Tror du at Gud unner deg saligheten?

Ja, for han er en god Gud.

6. Men vil nå Gud vise deg veien til salighet?

Ja, det er det ingen tvil om.

7. Hvilket middel bruker Gud for å vise deg og meg denne vei?

Han bruker sitt ord.

8. Har vi da dette Guds ord blant oss?

Ja, i Den hellige skrift som kalles Bibelen.

* 9. Har menneskene alltid hatt Guds ord?

Ja, i den eldste tiden åpenbarte Gud seg og talte direkte til fedrene.  Disse gav det så videre  ved muntlig undervisning fra slekt til slekt. Men Guds ord ble ikke skrevet ned før Moses begynte med det.

10. Hvem har skrevet Bibelen?

De hellige profeter, evangelister og apostler.

11. Men var ikke disse mennesker?

Jo.

12. Hvordan er da deres ord Guds ord?

Guds Ånd har inngitt dem alt det de skulle skrive, og hvilke ord de skulle bruke.

2 Tim 3:15–17. Og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

2 Pet 1:21. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.

Matt 10:19. 1 Kor 2:13.

* 13. Hvordan kan vi vite at nettopp Bibelen er det sanne Guds ord?

Av mange ting som f. eks. at jødene, tyrkerne og andre gamle folkeslag har holdt den for å være Guds ord. Skriftene i Bibelen stemmer overens, og profetiene viser seg å bli oppfylt. Mange mirakler har bekreftet at Bibelen er Guds ord, og Ordet har hatt stor fremgang uten tvang og menneskelig makt. Ja, midt under de blodigste forfølgelser har mange tusen martyrer ofret livet sitt for sannheten.

* 14. Men hva skal den gjøre som enda ikke tror at Skriften er Guds ord?

Han skal forsøke å adlyde ordet og la det få virke i hjertet. Da vil han snart erfare at det har en overnaturlig og rett guddommelig kraft, liv og ånd hos seg til å opplyse, overbevise, oppmuntre, trøste og straffe samvittigheten.

Joh 7:17. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.

Salm 50:23

15. Skal Bibelen være den eneste fullkomne og sikre rettesnor for vår tro og vårt liv?

Ja, det er sikkert.

Luk 16:29. Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem!

Joh 20:31.

16. Må en da ikke bygge sin tro og sitt liv på direkte åpenbaringer eller drømmer, på sin egen fornufts innbilning, på det andre mennesker har sagt eller gjort, på gamle meninger, skikker eller lignende?

Nei, ingen sann tro og lydighet bygges på dette, men overtro, ugudelighet og selvvalgt gudsdyrking, som er imot Guds vilje.

Gal 1:8. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!

Mat 15:9. Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud.

17. Har Guds ord enda flere spesielle egenskaper fremfor menneske ord?

Ja, foruten at det har en guddommelig visshet, kraft og fullkommenhet, som før nevnt, så har det en spesiell klarhet til å opplyse oss mennesker, som av naturen er blinde.

Salm 119:105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys min sti.

18. Er Bibelen ikke mørk og utydelig for de enfoldige og ulærde?

I alt det en trenger å vite til salighet, er Bibelen klar nok for enhver som bruker den rett, enten han er leg eller lærd.

2 Tim 3:15–17.

19. Hvordan bruker en Guds ord rett?

Når en først sukker til Gud om å bli opplyst av hans Ånd, og så leser med god andakt og alvorlig ettertanke, med villig forsett om å ville leve etter Ordet, og virkelig følger det i lydighet.

Når en i Ordet søker å stille sjelens hunger, og ikke den kjødelige nysgjerrigheten, og endelig når en ikke tyder meningen i ordene etter som en selv ønsker, men søker upartisk og oppriktig etter den sannheten som virker gudsfrykt, og så prøver sitt eget hjerte etter denne sannheten.

Joh 5:39–40 og 7:17.

20. Kan en da ikke bare med sin egen naturlige fornuft forstå og utlegge Skriften så en får kunnskap til salighet?

Nei, fordi vår fornuft er fordervet ved synden.

1 Kor 2:14. Men et sjelelig (naturlig) menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.

Ef 1:17.

21. Hvem skal lese Bibelen?

Alle, både forkynnere og tilhørere. Alle har ikke bare frihet og rett til å lese Skriften, men det er også pålagt oss som en plikt. Ja det er i seg selv en velgjerning fra Gud som enhver kristen med takk og glede ofte bør benytte seg av til sitt eget beste i tid og evighet.

Apg 17:11. 2 Tim 3:15. Joh 5:39–40.

22. Hvordan deles Den hellige skrift?

I Det gamle testamente som før Kristi tid er skrevet av profetene på hebraisk, og Det nye testa- mente som etter Kristi tid er skrevet på gresk av evangelistene og apostlene. Begge deler er siden oversatt også til vårt språk, for at enhver kan lese Skriften og nyte godt av den.

* 23. Hvilke bøker hører til Det gamle testamente?

Fem Mosebøker, Josvas bok, Dommernes bok, Ruts bok, Samuels to bøker, to Kongebøker og to Krønikebøker, Esras’ bok, Nehemjas bok, Esters bok, Jobs bok, Salmenes bok med 150 salmer, – de fleste av kong David, Salomos ordspråk, Predikantens bok og Salomos høysang. Videre følger de fire store profetene: Jesaja, Jeremia med Klagesangene, Esekiel og Daniel. Til slutt de tolv små profetene: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarias og Malakias.

24. Men her mangler vel noen bøker som finnes i flere utgaver av Bibelen, – Tobias’ og Judiths bok, Visdommens bok, Siraks bok, Baruks bok, de korte fortellingene om Susanna og dragen i Babylon, Makkabeernes bøker og Manasses bønn?

Disse bøkene er ikke kanoniske (dvs. regelgivende) og inngitt av Guds Ånd. De kalles i stedet apokryfe (dvs. skjulte) fordi de ikke har samme verdi og autoritet som de andre. Men de inneholder en del gode lærdommer.

25. Hvilke bøker hører til Det nye testamente?

De fire evangelier av Matteus, Markus, Lukas og Apostlenes gjerninger. Apostlenes sendebrev: Paulus’ brev til romerne, to brev til korinterne, brevene til galaterne, efeserne, filipperne, og kolosserne, to brev til tessalonikerne, to brev til Timoteus, brevene til Titus og til Filemon. Brevet til hebreerne. Deretter sju alminnelige brev fra de andre apostlene: Jakobs brev, Peters to brev, Johannes’ tre brev og Judas’ brev. Til slutt Bibelens siste bok: Johannes’ åpenbaring. Alle disse bøkene er direkte inngitt av Den Hellige Ånd.

26. Hva er kjernen eller hovedinnholdet av hele Bibelen?

Det er den store sannheten at Jesus er Kristus, den Messias som ble lovet i Det gamle testamente. Han er veien, livet og sannheten til salighet for alle som tror på ham.

Joh 20:31. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

27. Hvilken forskjell er det på lærdommen i Det gamle og Det nye testamente?

I Det gamle testamente vitnet profetene ved spå- dommer og forbilder om Messias som skulle komme.

I Det nye testamente vitner evangelistene og apostlene med klare og tydelige ord om ham som allerede er kommet til verden.

28. Men siden Bibelen er en stor bok, hvordan kan da de unge og enfoldige finne denne kjernen i Skriften?

De kan først hjelpe seg med Martin Luthers katekisme.

29. Hva er katekismen?

Den er en liten bibel eller kort sammendrag av Guds ord om vår tro og vårt liv, forfattet i spørsmål og svar.

* 30. Hvilke ord har Luther satt over hver enkelt part i katekismen?

« – Slik som en familiefar på en enkelt måte skal holde den fram for husfolket sitt.»

* 31. Er det en plikt for alle husfedre?

Ja, det er sikkert.

5 Mos 6:6–7. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.

32. Hvor mange parter er det i katekismen?

Fem. Den første handler om de ti Guds bud, den annen om troens artikler, den tredje om Herrens bønn, den fjerde om dåpens sakrament og den femte om nattverdens sakrament.

Etter partene kommer hustavlen, som inneholder pliktene til hvert menneske etter sin stand. Hustavlen er i denne boken forklart i det fjerde og sjette bud.

33. Kan ikke dette sies kortere?

Jo, for hele katekismens innhold hører enten til loven eller til evangeliet.

34. Hva er loven?

En lærdom, der Gud viser oss sin rettferdighet, lærer oss hvordan vi bør være og hva vi skal gjøre, og truer oss med straff om vi forsømmer det eller gjør tvert imot.

35. Hva er evangeliet?

En lærdom, der Gud viser og tilbyr oss sin barmhjertighet i Kristus, lærer oss hva vi skal tro. og lover dem nåde som adlyder Ham i troen.

36. Hva betyr egentlig ordet evangelium?

Et gledelig budskap.

37. Hvor i katekismen lærer vi om evangeliet?

I de fire siste parter.

38. Hvor i katekismen lærer vi om loven?

I den første part.

 

Neste: Om loven

Tilbake til innholdsfortegnelsen