Om loven

39. Hvor mange slags lover hadde Gud gitt i Det gamle testamente?

Tre slags:

  • Jødenes
  • Jødenes borgerlige
  • Den moralske eller alminnelige kjærlighets-

* 40. Gjelder jødenes seremonilov ennå?

Nei, denne  lovens seremonier og ofringer var bare evangeliske forbilder på Kristus, som har avskaffet den ved sitt komme til verden.

Kol 2:16–17. Hebr 10:1.

41. Gjelder jødenes borgerlige lov ennå?

Nei, på samme måte som seremoniloven var den gitt jødene for en viss tid. Men nå er enhver kristen henvist til lovene i sitt eget land.

Rom 13:1

42. Gjelder da den moralske eller alminnelige kjærlighets lov heller ikke lenger?

Jo, det er sikkert. For denne loven grunner seg på Guds hellige og rettferdige natur. Altså inneholder den Guds uforanderlige og bestandige vilje til alle mennesker i alle tider, og denne Guds vilje er kjærlighet til Gud, seg selv og sin neste.

43. Hvordan har Gud åpenbart denne sin lov og bestandige vilje?

Han har ved skapelsen skrevet den inn i alle menneskers hjerter, og derfor kalles den naturens lov.

Rom 2:15.

44. Har ikke Gud åpenbart sin lov på annen måte?

Jo, han har både forkynt den og gitt den synlig, skrevet på to steintavler.

45. Hvor gav Gud loven?

På fjellet Sinai med torden og lyn til tegn på sin brennende nidkjærhet mot dem som overtreder loven.

46. Kan vi bli salige ved denne lov?

Nei, for etter syndefallet kan ingen holde den fullkomment.

Rom 8:3. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn.

47. Har vi da ikke noen nytte av loven?

Jo, stor nytte.

1 Tim 1:8. Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis.

48. Hva er lovens rette bruk og nytte?

  • Den overbeviser de ubotferdige om deres synd og om Guds vrede over

Rom 3:20. For ved loven kommer erkjennelse av synd.

  • Den engster og driver de botferdige til å søke

Gal 3:24. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus.

  • Den underviser de troende om hva de skal gjøre og ikke gjøre.

Ordspr 6:23. For budet er en lykt og læren et lys. Tilrettevisning og tukt er en vei til livet.

49. Er da de troende underkastet loven?

Nei, ikke lovens tvang og forbannelse, for fra dette har Kristus gjenløst dem.

Rom 6:14. For dere er ikke under loven, men under nåden.

1 Tim 1:9. Loven er ikke gitt for den rettferdige.

50. Er da ikke en troende kristen skyldig å leve etter loven?

Jo, det er sikkert.

Rom 3:31. Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.

51. Hvordan skal jeg forstå dette?

Legg merke til disse to ting. En troende kristen er fri fra lovens forbannelse og tvang, men ikke fra lydighet mot loven. Det vil si at han gjør nettopp hva loven krever, ikke av lovens tvang og av frykt for forbannelse, men fordi Kristi kjærlighet tvinger ham til det. Og når han mot sin vilje forsér seg av skrøpelighet, da rammer lovens forbannelse ham likevel ikke, fordi han er i Kristus.

52. Er loven tilfreds med ytre gjerninger?

Nei, loven er åndelig og krever hele mennesket med legeme og sjel, sinnelag og begjær og all kraft.

Rom 7:14. For vi vet at loven  er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden.

53. Hvorledes deles Guds lov?

I to tavler. På den første tavlen er det tre bud eller befalinger, på den andre er det sju.

Rom 8:1

54. Hva er hovedinnholdet av loven?

Ikke noe annet enn kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste. For den jeg elsker, gjør jeg ikke gjerne imot.

Rom 13:10. Kjærligheten  gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.

1 Tim 1:5. Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. 1Kor. 13:1–3—

 

Neste: Om lovens første tavle

Tilbake til innholdsfortegnelsen