2. bud

Det andre bud

Du skal ikke misbruke din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å banne, sverge, gjøre trolldom, lyve eller bedra, men kaller på Gud i all vår nød, ber, lover og takker.

 

106. Hvorfor begynner forklaringen til dette og alle de andre budene med ordene: Vi skal frykte og elske Gud?

Det er for å vise at alle sanne kristendomsdyder ikke bare må være en ytre ærbarhet og borgerlig rettferdighet, men at de må komme innenfra av et kjærlig og gudfryktig hjerte. De må være rette frukter av tro, kjærlighet og gudsfrykt, hvis de skal behage Gud og være bedre enn fariseernes rettferdighet.

107. Hva ondt forbys i det annet bud?

Å misbruke Guds navn.

* 108. Hva er Guds navn?

  • De egentlige og spesielle navnene som Bibelen bruker på Guddommen, slik som Gud, Herren, Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd, Jesus Kristus og
  • Alt som Skriften forbinder med Gud, som eks. hans vesen og egenskaper, hans majestet, hans gjerninger, hans ord, hans sakramenter og alt annet som hører til gudsdyrkingen.

Salm 48:11

109. Hvordan misbruker en Guds navn?

  • Når en i dagligtale bruker Guds navn, et bibelord, et salmevers eller noe annet åndelig på en upassende og lettsindig måte til skjemt eller av vane, uten ærbødighet og Det samme gjelder når en klager på det Gud gjør.
  • Når en blander Guds velsignede navn sam- men med forbannelser og onde gjerninger, og bru- ker det til å banne, sverge, gjøre trolldom, lyve eller bedra.

110. Hva er det å banne ved Guds navn?

Når en i dette gode navn ønsker ondt over seg selv eller sin neste, ja når mang en Guds fiende endog tør spotte den Allerhøyeste selv.

Jak 3:9–10. Med den (tungen) velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik!

111. Hva er det å sverge?

Når en bekrefter en ting ved Guds navn og på den måten kaller Gud til vitne og dommer i sin sak.

112. Er det aldri tillatt å sverge?

Jo, i ytterste nødsfall, når øvrigheten krever det på Guds  vegne  og  sannheten ikke kan  komme fram på noen annen måte. Da er det en kjærlighetsgjerning.

Hebr 6:16. Mennesker sverger jo ved den som er større, og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt all motsigelse.

113. Er det synd å sverge i dagligtale?

Ja, stor synd, selv om den aktes lite.

Matt 5:34 og 37. Men jeg sier: Dere skal i det hele ikke sverge. – – La deres tale være ja, ja – nei, nei! Det som er mer enn dette, er av det onde.

114. Men hva skal jeg gjøre hvis en ikke vil tro meg bare på ja og nei?

Da skal jeg trøste meg ved at mitt vitne er i himmelen.

115. Er da synden så stor når jeg ikke sverger med forsett, men av vane, særlig for å bekrefte noe som er sant?

Ja, absolutt, for en syndig vane viser at synden hersker over meg.

Sir 23:11–14. Venn ikke din munn til å sverge, og venn deg ikke til å nevne den hellige! For som en svenn som stadig blir hudstrøket, mangler ikke sår, er og den som sverger og nevner ham alltid jo ikke ren for synd. En mann som sverger meget, skal fylles med urett, og plager skal ikke vike fra hans hus. Forsér han seg i det, da er hans synd over ham, men passer han seg ikke, da synder han dobbelt.

3 Mos 19:31. Dere skal ikke vende dere til dødningemanere og ikke gå til spåmenn, så dere gjør dere urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud.

Esek 14:10

116. Hva er det å gjøre trolldom ved Guds navn?

Når en med Guds navn, et bibelord eller lignende, vil helbrede sykdommer på mennesker eller dyr, finne savnede ting eller øve overtro på annen måte.

5 Mos 18:10–12. Det skal ikke finnes hos deg – – noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er en styggedom for Herren.

* 117. Kan en søke råd hos trollmenn eller spåkvinner?

Nei, det må vi ikke gjøre.

* 118. Men må vi ikke være redde for trollmenn og andre som har forbindelse med onde ånder?

Nei, for de kan ikke gjøre de troende noe uten Gud tillater det.

119. Hvordan blir Guds navn misbrukt til å lyve eller bedra?

  • Ved falsk lære, når en bruker Guds ord til å pynte på en villfarende lære.

2 Tim 3:13. Men onde mennesker og slike som kverver synet folk, går fram til det verre. De fører vill og farer selv vill. 2 Pet 3:16.

  • Ved hykleri, når en midt i sin ondskap vil late som en er gudfryktig, ved å lese, synge eller snakke om Guds

Salm 50:16–17. Men til den ugudelige sier Gud: Hva har du med å fortelle om mine lover og ta min pakt i din munn? Du hater jo tukt og kaster mine ord bak deg?

120. Hva må den vente som misbruker Guds navn på noen av disse måter?

Stor straff både her i tiden og evigheten, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

121. Hva godt blir vi befalt i det annet bud?

At vi i all vår nød og motgang skal påkalle Guds hellige navn, be, love og takke.

122. Hva er det å be og påkalle?

Å be er at en kristen taler med Gud. 1 Tess 5:17. Be uten opphold!

Å påkalle er å be på en mer inntrengende måte, drevet av nød og angst i hjertet.

Salm 50:15. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

(Se spørsmål 548)

123. Hva er det å love og takke Gud?

Å love Gud er å prise ham for at han i seg selv er fullkommen og god, og opphøye Ham i sitt hjerte.

Å takke Gud er å se hvor god Gud er mot oss og prise ham for dette.

Salm 103:1–2. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!

124. Er det enda mer godt som det annet bud krever av oss?

Ja, å bruke Guds ord med ærbødighet, gjerne snakke om det med andre, lese Bibelen flittig og bekjenne Guds sannhet frimodig selv i den største fare.

 

Neste: 3. bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen