4. bud

Det fjerde bud

Hedre din far og din mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter våre foreldre og overordnede eller gjør dem sinte, men ærer, tjener og lyder dem, elsker og respekterer dem.

 

157. Hva blir vi befalt i det fjerde bud?

Å ære, tjene, lyde, akte og elske foreldrene våre.

158. Hva blir vi forbydd i det fjerde bud?

Å forakte foreldrene våre og gjøre dem bedrøvet eller sinte.

159. Hvem menes da med foreldre?

Først og fremst våre naturlige foreldre, far og mor. Videre alle de som på noen måte er satt over oss, som øvrighetspersoner, formyndere, arbeids- givere, prester, lærere og andre, som alle er foreldre hver etter sin stand.

* 160. Hvor mange hovedstender er det?

Tre.

  • Kongen og andre personer som hører til øvrigheten eller styresmaktene, er foreldre for undersåttene.
  • Lærerstanden. Prester og lærere er foreldre for tilhørere og
  • Foreldre i hjemmet er far og mor, besteforeldre, pleieforeldre og andre i foreldres sted. I arbeidslivet er det arbeidsgivere og andre overordnede som er foreldre for de ansatte.

161. Hvorfor skal vi hedre alle disse?

Fordi Gud har befalt det, og det tjener til vårt eget beste.

162. Hvem har satt øvrigheten over oss?

Gud selv.

Rom 13:1. Det er ikke øvrighet uten av Gud.

163. Er vi da for Guds skyld også pliktig til å adlyde en ugudelig øvrighet?

Ja, den øvrigheten de første kristne hadde over seg, var hedensk, men like fullt skrev apostelen Peter til dem:

1 Pet 2:13. For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver  menneskelig ordning.

164. Hvordan skal vi være mot øvrigheten?

  • Vi skal villig lyde

Rom 13:5. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.

  • Vi skal ære

Rom 13:7. Gi alle det dere skylder dem: – – ære til dem som bør æres.

  • Vi skal be for

1 Tim 2:1–2. Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.

  • Vi skal ærlig betale skatt, toll og andre

Matt 22:21. Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er.

* 165. Er det synd å lure seg unna skatt eller toll?

Ja, det er sikkert.

Rom 13:6–7. Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres.

* 166. Kan en aldri være øvrigheten ulydig eller forsømme dens befalinger?

Aldri uten den befaler det som er åpenbar synd mot Guds bud, for da skal en adlyde Gud mer enn menneskene.

Apg 5:29.

167. Hva skylder øvrigheten sine undersåtter? Å elske dem, søke deres beste for tid og evighet, holde fred og god orden ved å straffe det onde og fremme det gode.

Rom 13:4. For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting.

168. Hvem har gitt oss lærere og predikanter?

Gud.

2 Kor 5:20. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss.

169. Skal tilhørerne lyde formaningene fra sine sjelesørgere?

Ja, det skal de.

Heb 13:17. Vær lydige mot deres veiledere og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.

* 170. Skal en også lyde og følge en ugudelig lærer og forkynner?

Ikke i det han gjør, men i det han sier, såfremt han blir ved Skriftens sannhet. Dette må undersøkes, slik de troende i Berøa gjorde.

Apg 17:11. 1 Joh 4:1.

Mat 23:2–3. Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke.

171. Hva skylder tilhørerne sine lærere og forkynnere?

Å elske, ære, lyde, lønne dem og be godt for dem.

Gal 6:6. Den som blir undervist i Ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham.

172. Hvilke plikter har forkynnere og lærere mot tilhørerne og elevene sine?

De skal undervise, formane og straffe i kjærlighet, saktmodighet og omsorg, stadig be for dem og gå foran med et godt eksempel.

1 Pet 5:2–3. 1 Kor 4:16. 1 Kor 11:1.

2 Tim 4:2. Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære.

173. Må da ikke en prest trøste alle mennesker?

Nei, bare de botferdige. Å trøste sikre syndere er å gi sjelen deres gift.

Esek 3:18. Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd.

* 174. Hvem er de falske profeter som en skal vokte seg for?

Det er mange forskjellige, som ikke kan regnes opp her. Men etter Frelserens ord er det særlig dem som gjør veien til himmelen bred og bedrar sjelene med håp om salighet, inntil de våkner i helvete.

Mat 7:14–16. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. fruktene skal dere kjenne dem.

Jes 3:12. Dine førere er forførere. Den vei du skal gå, har de ødelagt.

(Eldre bibelutgave: De som priser deg salig, de forfører deg.)

175. Hvilke plikter har foreldrene mot barna sine?

Å be for dem og ha omsorg for at det kan gå dem godt både legemlig, åndelig og evig.

Ef 6:4. Og dere fedre: Oppdra barna deres med Herrens tukt og formaning.

176. Hva skal da foreldrene gjøre mot ulydige barn?

De skal straffe dem på en fornuftig og kjærlig måte, så de ikke blir bitre, men forbedrer seg.

Ordspr 13:24. Den som sparer sitt ris, hater sin sønn. Men den som elsker ham, tukter ham tidlig.

* 177. Straffer Gud de foreldre som lar barna gjøre som de vil?

Ja, det ser vi av Elis eksempel.

1 Sam 2:31.

* 178. Kan en også straffe barna for mye?

Ja.

Ef 6:4. Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos barna deres!

179. Hva er barnas plikter mot foreldrene?

Å ære, elske, tjene og lyde dem med hjerte og ord, miner og handlinger – også da, når barna er blitt voksne, ja, selv om de er kommet i en høyere stilling enn foreldrene. I tillegg skal de be for dem.

Sir 3:7. Ær din far i gjerning og ord, for at velsignelse fra ham må komme over deg.

Sir 3:11. Mitt barn! Hjelp din far i hans alderdom, og gjør ham ikke sorg mens han lever!

Sir 3:15. Som en gudsbespotter er den som forlater sin far, og forbannet av Herren er den som gjør sin mor vred.

* 180. Er det riktig å forlove seg og gifte seg uten foreldrenes vilje og samtykke?

Nei, for det er å gjøre dem stor sorg.

* 181. Skal en da også lyde sine foreldre i det som er ondt og syndig?

Nei.

Matt 10:37. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd.

182. Hvilke plikter har en arbeidsgiver mot sine ansatte?

  • Å gi dem gode arbeidsforhold og forsvarlig kost og lønn i rett

3 Mos 19:13. Du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen.

  • Å styre og lede dem med kjærlighet og tålmo-

Ef 6:9. Og dere herrer: Gjør likedan mot dem, så dere lar være å bruke trusler. Dere vet jo at både de og dere selv har den samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk.

  • Å ha omsorg for dem når de er i legemlig nød, særlig når de er syke, og i åndelig nød, ved å undervise, formane og be for dem, slik som høvedsmannen i Kapernaum

Matt 8:6. 1 Mos 18:19.

183. Hvilke plikter har arbeidstakerne mot sine overordnede?

De skal elske, ære og lyde dem, i alle ting se på arbeidsgivernes beste, være flittig og tro, enten de overordnede er til stede eller ikke, og be ofte for dem.

Ef 6:5–8. Dere tjenere! Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at det gode som enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er trell eller fri.

* 184. Men hvis nå de overordnede er vanskelige å ha med å gjøre?

Da skal en kristelig arbeidstaker vise tålmodighet.

1 Pet 2:18–19. Dere tjenere: underordne dere under deres herrer og vis dem respekt – ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde, om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig.

185. Skal de ansatte være lydige hvis de blir bedt om å gjøre noe som er synd?

Nei, på ingen måte, for høyt er herrebud, men høyere er Guds bud.

Apg 5:29. En skal lyde Gud mer enn mennesker!

2 Sam 18:9–15.

186. Hva lover Gud dem som holder det fjerde bud?

Det skal gå dem godt, og de skal leve lenge i landet.

* 187. Gir da Gud alle gudfryktige et langt og lykkelig liv?

Ja, hvis han finner det tjenlig til deres salighet, ellers ikke.

* 188. Hvorfor lar Gud også ugudelige mennesker ofte bli gamle?

Fordi han vil gi dem så mye mer tid og anled- ning til å omvende seg.

* 189. Straffer da Gud barnas ulydighet, slik han lønner deres lydighet mot foreldrene?

Ja, Absalom, Davids gjenstridige sønn, er et klart eksempel på dette. Han hang fast med hodet i en eik og fikk tre spyd i hjertet.

 

Neste: 5. bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen