6. bud

Det sjette bud

Du skal ikke drive hor.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever rent og tuktig i ord og gjerning og enhver elsker og ærer sin ektefelle.

 

204. Hva er ekteskapet?

Det sanne ekteskap er mellom mann og kvinne. Det er den eldste stand og ordning, innstiftet i paradiset av Gud selv, som ville at mann og kvinne skulle være ett kjød.

205. Er ekteskapet ikke syndig og vanhellig?

Nei, ikke når en følger Guds ordning og vilje.

Heb 13:4. La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet!

* 206. Hvorfor har Gud innstiftet ekteskapet?

  • For at menneskeslekten skal forplante

1 Mos 1:28. Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden.

  • For å avverge de onde

1 Kor 7:2. Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.

  • For at mann og hustru skal gi hverandre hjelp, råd og trøst.

1 Mos 2:18. Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.

207. Hvordan skal en mann være mot sin hustru?

Han skal i troskap elske, ære, styre, råde og for- sørge henne, bære hennes svakhet med tålmo- dighet, be for henne og søke hennes sjels salighet.

Kol 3:19. Dere menn: Elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem.

1 Kor 7:16.

208. Hvordan skal en hustru være mot sin mann?

Hun skal underordne seg ham i kjærlighet og troskap, ha omsorg for hjemmet, be for ham og søke hans sjels salighet.

1 Mos 3:16. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.

1 Kor 7:34. Men den gifte kvinnen har omsorg for verdens ting, hvordan hun kan være sin mann til behag.

1 Kor 7:16. 1 Pet 3:1.

209. Hva er til trøst for gudfryktige enker og farløse?

At deres Far i himmelen har spesiell omsorg for dem.

Salm 68:6. Farløses far og enkers dommer er Gud.

2 Mos 22:22–24. 5 Mos 27:19. Sir 35:14, 15.

210. Hva er fromme enkers plikt?

Å leve ærbart og andektig.

1 Tim 5:5–6. Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud. Hun lever i bønn og påkallelse natt og dag. Men den som lever etter sine lyster, er levende død.

211. Hva ondt forbys i det sjette bud?

Å drive hor. Det er enhver kjønnslig omgang utenfor det sanne ekteskap, all syndig tilfred- sstillelse av kjønnsdriften, forakt for ekteskapet, begjær etter andre enn ektefellen, og all annen urenhet i tanker, ord, miner og gjerninger, både i og utenfor ekteskapet.

212. Hva er hor eller utukt i tanker?

Urent og usedelig begjær. Dette er ikke skjult for Gud, som kjenner hjertet.

Matt 5:28. Men jeg sier dere: Hver den som ser en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.

213. Hva er utukt i ord or bilder?

Alt usømmelig og skittent snakk, usedelige blader, bilder, filmer, bøker og sanger, all moro som går ut på utukt eller i det minste strider mot sant kristent alvor.

Ef 4:29. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn.

Ef 5:3–5. Hor og all slags urenhet eller pengegriskhet ikke engang nevnes blant dere – som det sømmer seg for hellige – og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn! For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk – han er jo en avgudsdyrker – har arv i Kristi og Guds rike.

214. Hva er utukt i miner og fakter?

All oppførsel som viser at det er uren lyst i hjertet. Det kan skje ved øyekast, ansiktsuttrykk, ved å blotte seg eller kle seg på en uanstendig måte, eller ved kjærtegn, kyss, lek og dans som virker eggende.

Sir 26:11–12. Hold streng vakt over en ubluferdig datter, hun ikke skal følge sin egen vilje når hun finner frihet til det. Pass vel på et uforskammet øye, og forundre deg ikke om hun forsér seg mot deg.

* 215. Men er det så stor synd å drive utukt i ord, miner og fakter?

Ja, det er helt usømmelig for kristne, og det har også farlige følger: Det vekker og nærer de onde lyster, som så kan bryte ut i handling.

Jak 1:14–15. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.

* 216. Hvorfor skal en avsky og straffe denne synden mer enn andre synder?

Fordi den besmitter og forderver både sjel og legeme, som skulle være Guds tempel, men blir i stedet en bolig for den urene ånd.

1 Kor 6:15–18. Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham. Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

217. Hva befales i det sjette bud?

Å bevare både legeme og sjel i renhet og sedelighet, enten en er gift eller ugift, så en alltid må være skikket til omgang med Gud.

Matt 5:8. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

218. Hvilke midler skal en bruke til å bevare seg mot usedelighet?

Når ånden er villig, men kjødet er svakt, skal en våke og be, og så vokte seg for alt det som kan vekke de onde lyster.

219. Hva er det som kan vekke slike onde kjødslyster?

Særlig rus og fråtsing.

220. Er da rus og fråtsing så farlig og stor synd?

Ja, det er sikkert, for de utelukker oss fra Guds rike, likeså vel som hor, mord og tyveri.

Gal 5:19–21. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Luk 21:34. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer.

221. Men er det så farlig å ta seg en rus av og til, når en bare ikke gjør det til en vane?

Ja, når det skjer med forsett, er det alltid en fordømmelig synd, som aldri kan forenes med Guds nåde og håpet om salighet.

222. Men om en er så sterk at en tåler mye, kan en da ikke også drikke mye?

Nei, en skal ikke spise eller drikke mer enn det en trenger. Apostelen Peter regner så vel fråtsing som drukkenskap for hedenske synder.

1 Peter 4:3

223. Hva mer er det som kan friste til usedelighet?

Lediggang, dårlig selskap, kjærlighetsromaner, skittent og usedelig lesestoff, eggende bilder og filmer, musikk, lek, dans, skuespill og annet som gir næring til øyenslyst, kjødslyst og et overdådig liv.

224. Hvilke gode tanker kan hjelpe oss til å dempe de kjødelige fristelser?

Vi bør tenke på at den allerhelligste Gud er til stede og ser oss, at Jesus ble pint og korsfestet for våre synder, at de fordømte må lide i helvete, mens den gleden synden gir, er så  kortvarig. En salmedikter sier det slik:

«Du skal og ei bedrive hor, det monne så mang en dåre; Ukyskhets synd, den snart forgår, men pinen lenge varer».

(Fra salmen «Gud Fader uti himmerik»)

* 225. Hvem har bevart sin renhet i fristelsen?

Josef, som sa til Potifars hustru:

1 Mos 39:9. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?

 

Neste: 7. bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen