9. og 10. bud

Det niende bud

Du skal ikke begjære din nestes hus.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ønsker å få tak i andres arv eller eiendom på en uærlig måte og lurer det til oss, men hjelper dem til å ha sitt i fred.

 

258. Hva ondt forbys i det niende bud?

De syndige lyster og begjæringer, særlig etter andres eiendom.

259. Lyder ikke det tiende bud nesten likedan?

Jo.

 

Det tiende bud

Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, arbeidsfolk, husdyr eller noe annet som hører ham til.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lokker eller truer fra vår neste hans ektefelle eller noen som arbeider hos ham, men formaner alle til å være trofaste og gjøre sin plikt.

 

260. Hvilken forskjell er det da mellom det niende og det tiende bud?

Forskjellen består ikke så mye i de tingene vi begjærer, som i selve begjæringen eller lysten.

261. Hvor mange slags ond lyst eller begjæring er det da?

To slags.

  • En arvelig eller opprinnelig lyst, som er selve den fordervede natur eller tilbøyeligheten til det
  • En gjørlig eller virkelig lyst, som springer ut fra arvelysten som en frukt fra Denne lysten kan mennesket enten følge og opprettholde, eller ved Guds hjelp stå imot og undertrykke.

Jak 1:14–15. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.

262. Hvor forbys den gjørlige lyst?

I det niende bud, som er uttrykt slik i 5 Mos 5:21 «La deg ikke lyste», dvs: La din vilje ikke bli dradd med av det onde begjæret som bor i deg.

(Luthers bibeloversettelse brukte «La deg ikke lyste»)

263. Hvor forbys den arvelige lyst?

I det tiende bud, som er utrykt slik: Du skal ikke begjære, det er: det skal ikke være noe ondt begjær i ditt hjerte. Du skal ingen arvelig synd ha.

264. Finnes det vel noe menneske på jorden som ikke har arvelig ond lyst?

Nei.

1 Joh 1:8. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

265. Fordømmer da den arvelige lyst Guds troende barn, som føler den til deres bedrøvelse?

Nei, hos dem har synden tapt sin fordømmende kraft, fordi de er i Kristus og står ikke  lenger nakne for Guds rettferdighet.

Rom 8:1,4. er da nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

266. Men om nå et menneske følger sin arvelige lyst og lar den bryte ut i gjørlig lyst med vilje og behag?

Der denne gjørlige lyst hersker, der hersker ikke Kristi nåde, og altså er en under forbannelsen.

Rom 8:13. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.

267. Er da en ond lyst synd selv om en bare har forsett om å gjøre den, men ikke utfører gjerningen?

Ja, hos Gud er viljen antatt i gjerningens sted.

Matt 5:28. Men jeg sier dere: Hver den som ser en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.

268. Men på den måten kan en jo overtre alle Guds bud bare med tanker og begjæringer?

Ja, det er sikkert, for Guds lov er åndelig, og den som vil adlyde de andre budene, må stadig våke over sitt hjerte etter disse to siste bud. De er som nøkkelen til hele loven.

269. Er da all lyst og begjæring ond?

Det er et uskyldig begjær i sjelen etter det som legemet trenger, som lyst til å spise, drikke, sove, bevege seg og lignende. Denne lyst var hos mennesket i uskyldighetsstanden, og er derfor i seg selv ikke syndig.

270. Men kommer det likevel ikke mange synder av slike naturlige begjæringer?

Jo, det er sikkert. Det skyldes naturens dype fordervelse, som vil blande seg i alle ting, og som gjør den uskyldige lyst overdreven og uren, hvis vi ikke nøye våker og strider mot den.

* 271. Hva er det som særlig vekker det syndige begjær?

Det er:

  • Rikdom og det som er overdådig og og vellystig.

1 Pet 2:11. Jeg formaner dere – – at dere avstår fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen.

  • Det som Gud ikke har gitt meg, men min neste, og som jeg derfor ikke må misunne ham, som eks. hans hustru, arbeidstakere eller noe han eier.

* 272. Kan jeg da ikke uten misunnelse eller urett ønske meg noe av det min neste eier?

Jo, jeg kan ønske å få kjøpt for betaling noe som min neste vil selge, slik som Abraham ønsket å kjøpe en åker. Men med et falskt skinn av rett, svik eller makt må jeg ikke begjære å tilvende meg noe fra min neste, slik som Akab begjærte Nabots vingård.

1 Mos 23:4. 1 Kong 21:2.

273. Hva godt befales i det niende bud?

At vi skal våke over og stride mot hjertets onde lyster.

274. Hva godt befales i det tiende bud?

At vi ikke skal ha det aller minste onde begjær i hjertet.

* 275. Hva tjener da det tiende bud til, som krever av menneskene en helt fullkommen uskyldighet, som likevel er umulig?

Det viser:

  • At Gud, som er fullkommen rettferdig, ikke slår av på sine krav, selv om de falne mennesker ikke er i stand til å oppfylle
  • At Gud ikke er årsak til menneskets fall, for ellers kunne han ikke forby følgene av
  • At alle, selv de helligste mennesker, i grunnen er syndere, som ikke kan bli stående for Gud med sin egen Selv om de ved Guds nåde overvant alle gjørlige synder og lyster, så har de likevel arvesynden, som er en årsak til å ydmyke dem.

 

Neste: Om de 10 bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen