Om skapelsen: 1. trosartikkel

Jeg  tror  på  Gud  Fader,  den  allmektige himmelens og jordens skaper.

Hva vil det si?

Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger. Han har gitt meg legeme og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og han oppholder alt dette fremdeles. Jeg tror også at han gir meg mat og drikke, klær og sko, hus og hjem, ektefelle og barn, åker, husdyr og alle andre goder. Hver dag sørger han rikelig for alt jeg trenger. Han verner meg mot all fare og bevarer meg mot alt ondt. Alt dette gjør han av bare faderlig, guddommelig godhet og barmhjertighet, uten at jeg fortjener det eller er verdig til det. For alt dette skylder jeg å takke og prise ham, tjene og adlyde ham. Det er visst og sant.

 

349. Hva er det å skape?

Det er å gjøre noe av ingenting eller av et helt uskikket materiale.

Hebr 11:3 Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.

350. Hva har Gud skapt?

Himmelen og jorden og alt det som er i verden, nemlig: sol, måne, stjerner, planeter, elementer, mennesker, dyr, fugler, fisker, ormer og en utallig mengde av andre ting, som tjener til Guds ære og vårt gagn, selv om vi ikke kjenner dem alle.

1 Mos 1.

351. Hvor mange dager skapte Gud verden på?

Seks dager, og på den sjette dagen skapte han mennesket.

352. Oppholder Gud ennå de ting som han skapte i begynnelsen?

Ja, det er sikkert.

Hebr 1:3. Han bærer alle ting ved sin krafts ord.

Salm 104:27–30.

353. Hva skal denne sannhet oppmuntre deg til?

Til å ære Gud i alt, og ofre meg selv til ham med alt jeg har, for alt er fra ham og blir oppholdt av ham.

1 Kor 10:31.

354. Er det Gud alene som oppholder og forsørger alle mennesker?

Ja, menneskene får alt til sitt opphold av Guds hånd, som mat, drikke, klær, sko osv.

* 355. Men kan da ikke de rike oppholde og forsørge seg selv?

Nei, ikke et øyeblikk, for de har ingenting uten det de får fra Gud, som gir og tar når han vil. Alt avhenger av hans vilje og velsignelse.

1 Kor 3:7. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst.

356. Oppholder Gud også de ugudelige mennesker?

Ja.

Matt 5:45. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

357. Hvem sørger Gud aller mest for?

For sine troende barn.

Pet 3:12. For Herrens øyne er over de rettferdige.

* 358. Styrer og oppholder Gud alle andre ting i hele verden?

Ja.

Apg 17:28. For i ham er det vi lever og rører oss og er til.

* 359. Styrer Gud også menneskene i deres synder?

Gud styrer ingen til å synde, for det gjør menneskenes egen onde vilje tvert imot Guds vilje. Men han tåler at de synder, setter grenser  for deres synd og styrer sakens utfall ved sin visdom så at alt må tjene dem til gode som elsker ham. Dette ser vi av Josefs eksempel.

Rom 8:28.

360. Hvor mange slags er Guds skapninger?

To slags, de usynlige og de synlige.

361. Hvilke er de fornemste usynlige skapninger?

Englene. Dette ordet betyr sendebud og brukes også om Kristus, den uskapte engel, som er sendt av sin Fader, og som i Det gamle testamente ofte åpenbarte seg som en engel.

1 Mos 22:11. 2 Mos 3:2.

262. Hvor mange slags engler er det?

To slags. Gode engler, som egentlig har beholdt dette navn, og onde engler, som også kalles djevler.

* 363. Hvordan er de gode engler?

De er hellige, vise, hurtige og mektige ånder, som alltid priser Gud, utfører hans befalinger og særlig tjener de troende.

Hebr 1:14.

* 364. Hva er de onde engler eller djevlene?

I begynnelsen var de av samme slag som de gode. Men ved stolthet og ulydighet falt de fra Gud og ble både Guds og menneskenes bitreste fiender. Deres bolig er helvete.

Pet 2:4. For Gud sparte ikke englene som syndet, men styrtet dem ned til helvete og overgav dem til forvaring i mørkets lenker til

365. Hvilke er de fornemste iblant de synlige skapninger?

Menneskene.

366. Hva er et menneske?

En meget edel Guds skapning som er satt til å råde over dyrene og alle andre skapte ting.

367. Hva består et menneske av?

Av to vesentlige deler, sjel og legeme.

368. Hva er et menneskes sjel?

Den er en usynlig og udødelig ånd, utrustet med forskjellige evner, særlig med forstand til å begripe og vilje til å utvelge eller forkaste.

369. Hva er et menneskes legeme?

Det er sjelens bolig og består av forskjellige lemmer og er utrustet med sine sanser, som er: hørsel, syn, lukt, smak og følelse.

* 370. Hva er menneskets edleste del, sjelen eller legemet?

Sjelen er mye edlere enn legemet, for den er en udødelig ånd, som kan ha samfunn med Gud og styre legemet. Og til det sted sjelen farer, følger til sist også legemet etter, enten til himmelen eller til helvete.

371. Hvor mange mennesker skapte Gud i begynnelsen?

To: en mann, kalt Adam, av en jordklump, og en kvinne, kalt Eva, av den sovende Adams ribben.

1 Mos 2:7, 22.

372. Var de første mennesker i samme tilstand da de ble skapt som vi nå er i?

Nei, deres tilstand var langt mer lykksalig.

373. Hvor mange slags er da menneskets tilstand?

Fire slags. 1) Uskyldighets-standen. 2) Synde-standen. 3) Nåde-standen. 4) Herlighets-standen for de salige, men fordømmelses-standen for de usalige.

374. Hva er uskyldighets-standen?

Da mennesket var fullkomment salig, uten synd og sorg, skapt helt etter Guds bilde.

1 Mos 1:27. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde  skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

375. Hva var dette Guds bilde hos mennesket?

Generelt var det en likhet og overensstemmelse med Gud Men spesielt var det i forstanden et guddommelig visdoms lys, så mennesket kjente Gud og hele hans skaperverk. I viljen var det en inderlig  kjærlighet  til  Gud.  Begjæret og sinns-bevegelsene var i en hellig orden. Legemet med sine lemmer ble brukt rett, og derfor var det også i samvittigheten et himmerike fullt av fred og glede.

* 376. Bar ikke mennesket dette Guds bilde særlig i sjelen?

Jo. Men Guds bilde gav også legemet stor her- lighet, som var fullkommen sunnhet, udødelighet og makt over alt det skapte. Menneskets bolig var også et herlig paradis, den vakre og  fruktbare hage.

377. Er ikke noe menneske lenger i denne uskyldighets-stand?

Nei, dessverre! Erfaringen lærer oss at Adam og alle hans etterkommere er falt fra uskyldighets- standen til synde-standen.

Visd 2:23–24. Gud skapte mennesket til uforgjengelighet, til et bilde av sitt eget vesen gjorde han det; men ved djevelens avind er døden kommet inn i verden.

378. Hvordan skjedde våre første foreldres syndefall?

De lot seg ved djevelens list forføre til å spise av kunnskaps-treets frukt, som var det eneste Gud strengt hadde forbydd dem.

* 379. Var da denne synd så farlig og stor?

Ja, det er sikkert. For den bestod ikke bare i den ytre gjerning å spise av eplet, men særlig i at hjertet frivillig vendte seg fra Gud til seg selv, til verden og Guds fiende, djevelen. Dette skjedde selv om Adam og Eva var i en slik tilstand at Guds bilde gav dem fullkommen kraft til å stå imot alt ondt.

* 380. Hva ble da følgen av dette første syndefall?

Alt ondt. Mennesket tapte Guds bilde, fikk en avskyelig likhet med Satan, kom under hans herredømme og ble ødelagt både på sjel og legeme. Følgen ble døden, både åndelig, legemlig og evig.

1 Mos 2:17. Men treet til kunnskap om godt og ondt, du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø.

* 381. Hvordan har da synden særlig skadet menneskets sjel?

  • Den har formørket forstanden, som er blitt halvt blind i menneskelige ting og helt blind i gud- dommelige ting, ja tilbøyelig til å fare vill og dømme feil i alt det som hører Gud
  • Den har frarøvet viljen sin hellighet og gjort den fiendsk mot
  • Den har forstyrret begjæret og sinns- bevegelsene og ødelagt freden i

Rom 8:7. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud.

Ef 4:18. 1 Kor 2:14.

* 382. Hvordan har synden særlig skadet menneskets legeme?

Den har gjort det syndig, nødlidende, forgjengelig, dødelig og utsatt det for utallige smerter.

* 383. Har det falne menneske i sin naturlige stand ingen fri vilje til det gode?

Ikke til det åndelige gode, som byr ham helt imot. Men han har fri vilje til naturlige gode ting og ytre gode gjerninger som å lese, synge og gå til kirken.

384. Er da Guds bilde gått helt tapt på grunn av synden?

Ja.

385. Får vi det aldri mer igjen?

Jo, Guds barn, som er gjenfødt og daglig fornyes til Guds bilde, får det igjen. Her på jorden blir det riktignok ufullkomment, men i himmelen skal de bære det helt fullkomment.

386. Har alle mennesker del i det første syndefall?

Ja, det er sikkert.

Rom 5:12. Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle.

387. Fra hvem er nå synden og alt ondt kommet inn i verden?

Fra djevelen og menneskets misbruk av sin frie vilje.

388. Er da ikke Gud årsak i synden?

Nei, det er en løgnaktig gudsbespottelse både å tenke og si noe slikt.

Sir 15:12. Si ikke: Det er han som har villedet meg. For han har ikke bruk for noen syndig mann.

389. Kunne ikke Gud ha forhindret syndefallet?

Ikke uten å ta den frie viljen fra menneskene, og slik mot sitt vise forsett gjøre dem til andre skapninger, som ikke kunne avlegge noen prøve på sin lydighet.

390. Hva har mennesket fortjent med sin fri- villige synd?

Guds vrede og unåde, timelig død og evig for- dømmelse.

391. Skal da alle de som blir i sin syndestand og naturlige fordervelse, utstå slik straff i evighet?

Ja, det er sikkert.

Joh 3:3. Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

392. Vil da Gud slik la menneskene evig omkomme?

Nei, han har av en forbarmende kjærlighet be- sluttet å ta dem igjen til nåde og føre dem over fra synde-standen til nåde-standen.

Joh 3:16. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

1 Tim 2:4. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

393. Hva er nåde-standen?

Et salig samfunn og forening med Gud. Ved sin Ånd gjenføder han den syndige sjel for Kristi skyld, tilgir den syndene, kler den i Kristi rettferdighet, befrir den fra syndens og Satans lenker, og fornyer den daglig så den igjen blir lik sitt bilde.

Ef 2:4–6. Men Gud, som er rik på miskunn, har, grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus.

394. Hvem har da skaffet menneskene Guds nåde, så de kan bli oppreist av fallet og ført tilbake til en salig stand?

Det har alene Jesus Kristus, Guds egen Sønn, som ble lovet straks etter syndefallet, og da den bestemte tid var inne, ble han sendt for å frelse menneskene og reise dem opp igjen av fallet.

Rom 5:17. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom,  leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.

1 Mos 3:15. Kvinnens ætt skal knuse slangens hode.

395. Hvor lærer jeg da nærmere å kjenne og elske den dyrebare frelser, Jesus Kristus?

I den andre artikkel, som handler om gjenløsningen.

 

Neste: Om gjenløsningen; 2. trosartikkel

Tilbake til innholdsfortegnelsen