Om gjenløsningen: 2. trosartikkel

Jeg tror Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Hva vil det si?

Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru Maria. Han er min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, frikjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt. Det har han ikke gjort med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod og sin uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet, likesom han er stått opp fra de døde og lever og regjerer i evighet. Det er visst og sant.

 

396. Hva er innholdet av den andre artikkel?

Kunnskap om de to naturer i Kristi ene person, om hans tre embeter og dobbelte stand, men særlig om vår dyrebare gjenløsning ved ham.

* 397. Er det svært viktig å kjenne Kristus?

Ja, for det er ikke salighet i noen annen.

Apg 4:12.

Joh 17:3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1 Joh 5:11–12. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

398. Hvem er Jesus Kristus?

Guds og Marias sønn, sann Gud og sant menneske.

399. Er da Kristus to personer?

Nei.

1 Tim 2:5. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.

Men i Kristi ene guddommelige person er to naturer nøye forenet: den guddommelige og den menneskelige.

400. Har disse to naturer alltid vært forenet i Kristus?

Nei, den guddommelige natur har han fra Fade- ren fra evighet.

Salm 2:7. Du er min Sønn, jeg har født deg i dag!

Men den menneskelige natur har han fra sin mor, Maria.

Gal 4:4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne.

401. Hvordan beviser du at Kristus er en sann Gud i sitt vesen?

Han er født av Faderen fra evighet, har guddom- melige egenskaper og gjør guddommelige gjerninger, og Skriften vitner om det med klare ord:

1 Joh 5:20. Jesus Kristus er den sanne Gud og det evige liv.

Tit 2:13.

402. Vet du flere bevis på at Kristus er Gud og mann i én person?

Ja.

Joh 1:14. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.

Rom 9:5. Fra fedrene er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet.

403. Hvorfor måtte Guds Sønn bli et sant menneske?

At han for oss mennesker og i vår  dødelige natur kunne smake dødens bitterhet.

404. Hvorfor måtte han også være en sann Gud?

For at hans død og offerblod kunne ha en uendelig forsoningskraft.

* 405. Er Jesus fra Nasaret den sanne Messias og den frelser som var lovet verden?

Ja, for alle de kjennetegn som Skriften gir om den sanne Messias, finner vi hos Jesus fra Na- saret. Han er født av Juda stamme, av Davids slekt, i Betlehem, Davids by, av en jomfru. Ja, alt annet som er spådd om den sanne Messias’ fornedrelse og opphøyelse, passer fullt ut og bare på vår Jesus fra Nasaret.

1 Mos 49:8, 10. 2 Sam 7:12. Mika 5:2. Jes 7:14. Hag 2:7, 9.

Dan 9:24. Salm 22. Jes 53.

406. Hvem er Jesus født av?

Av Maria, en ren og hellig jomfru, som var trolovet med Josef, Jesu pleiefar, men visste ikke av noen mann.

407. Er da Jesus ikke unnfanget og født med synd?

Nei, for selv om Maria hadde arvesynden i sin natur, så arvet likevel ikke Kristus den, men den ble ved unnfangelsen renset ut ved Den Hellige Ånd.

Luk 1:35. Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som  blir født, kalles Guds Sønn.

* 408. Hvordan kan tanken på at Jesus er blitt et hellig menneske, være til nytte for oss?

Denne herlige sannhet kan trøste oss med en forsikring om Guds inderlige kjærlighet til oss arme mennesker, om vår forsonings sannhet og fullkommenhet, og om den ærefulle stilling som vår menneskelige natur er opphøyet til ved foreningen med Gud i Kristus. Derfor må vi også desto mer rense oss fra kjødets og åndens urenhet.

409. Hva betyr din Frelsers to navn?

  • Navnet Jesus betyr en frelser.

Matt 1:21. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

  • Navnet Kristus er det samme som Messias og betyr den salvede.

* 410. Hva ble Kristus salvet med?

Med Den Hellige Ånd og kraft, og det uten mål. Den guddommelige natur gav den menneskelige natur sine guddommelige egenskaper i det øye- blikk da den personlige forening mellom begge naturer skjedde.

Apg 10:38. Joh 3:34.

* 411. Etter hvilken natur ble Kristus salvet?

Etter den menneskelige, for den guddommelige natur hadde alle egenskaper fra evighet.

* 412. Brukte Kristus alltid sine guddommelige egenskaper?

Nei, i sin fornedrelses-stand brukte han dem ikke, unntatt når han ved mirakler ville vise hvem han var.

* 413. Hvorfor skulle vår Frelser være salvet av Gud og ha guddommelige egenskaper?

For at han kunne utføre sitt tredobbelte embete, det prestelige, profetiske og kongelige. Til disse embeter ble en i Det gamle testamente innviet ved å bli salvet. Kristi tredobbelte embete kalles med ett navn hans meglerembete.

414. Hva er Kristi yppersteprestelige embete?

At han én gang har ofret seg selv på korset for våre synder, og ennå alltid ber for oss og velsigner oss.

Hebr 7:24–26. Men Jesus har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt  fra syndere og opphøyet over himlene.

1 Joh 2:1. Ef 1:3.

415. Hva er Kristi profetiske embete?

At han lærer oss Guds vilje til vår salighet. Dette har han før gjort i egen person, men nå ved sin Ånd og sine tjenere.

Joh 6:14. Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.

416. Hva er Kristi kongelige embete?

At han styrer, oppholder og beskytter sine troende mot deres fiender.

* 417. Har denne konge også et kongerike?

Ja, men et åndelig rike som er hans kirke eller nådens rike her på jorden. Fra dette riket flytter han til slutt sine troende til herlighetens rike i himmelen.

Joh 18:36. Mitt rike er ikke av denne verden.

418. Hva skal betraktningen av Kristi embeter oppmuntre deg til?

Til å elske ham som min yppersteprest og gjenløser, å tro ham som min profet og ære og adlyde ham som min konge. Da kan jeg også ha den største trøst av hans embeter.

419.Hvilket navn har de troende fått etter Kristus?

De kalles kristne, det vil si salvede, fordi han har salvet dem med sin Ånd.

1 Joh 2:20. Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt.

Apg 11:26.

420. Er da alle mennesker i de kristne land slike kristne?

De kalles vel ofte kristne, men salvelsens ånd og nåde mangler de fleste.

* 421. Er de sanne kristne også salvet til åndelige prester, konger og profeter?

Ja, og det viser de slik:

Som prester ved å ofre seg selv til Gud, velsigne og be for seg selv og andre.

Som konger ved å regjere seg selv ved Guds Ånd og stride mot sine åndelige fiender.

Som profeter ved å lære, straffe, formane og trøste seg selv og andre.

422. Men skal enhver kristen som en åndelig prest forkynne offentlig?

Nei, til det hører Guds kall ved menigheten eller øvrigheten. Men i daglig omgang og ellers når det er anledning, er det alle kristnes kall og plikt å lære, trøste og oppbygge hverandre.

1 Tess 5:11–14. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. – Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle!

Hebr 3:13. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.

423. Hvilke av de tre embeter sikter mest til vår gjenløsning?

Det yppersteprestelige embete. Ifølge dette er Kristus vår forsoner og talsmann. Men ingen kan ha ham som sin yppersteprest og få del i hans gjenløsning uten at han også holder ham for og følger ham som sin profet og konge.

1 Kor 1:30.

424. Da nå Kristi yppersteprestelige embete er grunnen til vår salighet, så si meg nøye og tydelig alt som hører med til vår kunnskap om gjenløsningen!

Jeg må kjenne godt ham som har gjenløst oss, hvem han har gjenløst, det middel han har gjenløst oss med, det onde han har gjenløst oss fra, og den hensikt han hadde med sin gjenløsning.

425. Står det ikke noe om dette i katekismen? Jo, det er kort sammenfattet i de ord: Han er min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske osv.

426. Hvem har gjenløst oss?

Vår Herre Jesus Kristus, Guds og Marias Sønn, sann Gud og sant menneske, har gjenløst oss etter begge naturer.

Apg 20:28. Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.

427. Har da ikke Faderen og Den Hellige Ånd gjenløst oss?

De har vel elsket oss og medvirket til vår gjenløsning. Men selve gjenløsningen med lidelse og død kunne de ikke utføre.

Joh 3:16. 1 Kor 6:11.

428. Hvorfor ikke?

Fordi Faderen er bare Gud og kan derfor ikke dø. Det samme gjelder Den Hellige Ånd. Men Sønnen er både sann Gud og sant menneske, som er død og har utøst sitt blod for våre synder.

429. Hvem har Kristus gjenløst?

Meg hjelpeløse, fortapte og fordømte menneske.

430. Hvordan kan du være sikker på at du er gjenløst?

Alle mennesker er gjenløst, og altså er jeg blant dem.

1 Tim 2:5–6. Kristus Jesus gav seg selv til en løsepenge for alle.

* 431. Gi enda et bevis på at alle mennesker er gjenløst ved Kristus!

Oppreisningen i Kristus gikk like langt som fallet i Adam, nemlig til alle. Dette lærer apostelen Paulus utførlig.

Rom 5, 15–21.

1 Joh 2:2. Jesus Kristus er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

Tim 4:10. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som

* 432. Har da Kristus også gjenløst dem som ved ubotferdighet og vantro styrter seg selv i fordømmelsen?

Ja.

Pet 2:1. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå

433. Hva har Kristus gjenløst oss med?

Ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død, ja ikke bare med lidelse, men også med lydighet og oppfyllelse av loven.

1 Pet 1:18–19. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.

Rom 5:19. For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet.

Gal 4:4

* 434. Var det da nødvendig å bruke et så dyrebart middel til vår gjenløsning?

Ja, Kristi offerblod var nødvendig til vår renselse og forsoning.

Hebr 9:22. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.

435. Hva er det onde som Kristus har gjenløst oss fra?

Fra synd, fra død og fra Satans rike.

436. Hvordan har Kristus gjenløst oss fra synden?

  • Syndens skyld og straff blir tatt bort.

1 Joh 1:7. Jesu (Kristi) hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Kol 1:14. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

  • Syndens makt og herredømme blir brutt, og til slutt blir syndens rot utryddet i døden.

Rom 6:14. For synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.

1 Pet 2:24. Kristus bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.

* 437. Kan jeg ikke være løst og fri fra syndens straff, men likevel la synden herske over meg?

Nei, det viser de ovennevnte ord fra Skriften.

Alle ubotferdige tar feil ved at de misbruker evangeliet til en frihet for kjødet. For de vil ikke bli frigjort fra selve synden, som de vil tjene i sin åndelige død, Men det er bare syndens straff de vil at Kristus skal fri dem fra.

438. Hvordan har Kristus gjenløst oss fra døden?

Den legemlige død er blitt en inngang til livet, den åndelige død har tapt sin makt, og den evige død har de troende ikke noe mer å frykte for.

Joh 11:25–26. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

439. Hvordan har Kristus gjenløst oss fra Satan og hans rike?

Satan har ikke lenger noen makt over oss. Vi kan stå ham imot, og vi behøver ikke å frykte for ham når vi frykter Gud.

Hebr 2:14–15. Ved sin død skulle Jesus gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.

440. Med hvilken hensikt har Kristus gjenløst deg?

Han ville at jeg skulle være hans egen som en særlig verdifull eiendom og alltid leve under ham i hans rike og tjene ham.

* 441. Gir da Kristi gjenløsning deg slett ikke lov til å tjene synden, Satan og verden eller tilhøre dem?

Nei, det er å stjele fra Kristus, min rette Herre, det som han har kjøpt så dyrt.

Luk 1:74–75. (Han gav løftet) om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt i hellighet og rettferd for hans åsyn alle vårt livs dager.

Rom 6:18. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.

Tit 2:14. Kristus gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.

1 Kor 6:20.

442. Kan en merke på verdens barn at Kristus har gjenløst dem?

Nei, for de har på nytt solgt seg til synden og Satan, Guds fiende.

443. Er Kristus, vår gjenløser, alltid blitt i én stand?

Nei, hans stand er to slags: fornedrelses- standen og opphøyelses-standen. Om begge lærer Paulus:

Fil 2:6–11. Da han var i Guds skikkelse, holdt han det ikke for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

* 444. Hva er Kristi fornedrelses-stand?

At han etter sin menneskelige natur lot være å gjøre full og bestandig bruk av de guddommelige egenskaper, som han hadde fått som menneske. Han tok på seg en tjeners skikkelse, for å kunne forsone Gud for oss med sin lydighet.

* 445. Hva er Kristi opphøyelses-stand?

Da lidelsen var forbi, ble Kristus etter sin men- neskelige natur opphøyet til en full og bestandig bruk av de guddommelige egenskaper og herlig- heter, for å gjøre oss delaktig i den salighet som han har vunnet for oss.

446. Hvor mange trinn er det i Kristi dype fornedrelse?

Den apostoliske trosbekjennelse oppregner fem: fødselen i fattigdom, lidelsen, korsfestelsen, døden og begravelsen.

* 447. Hvorfor begynte Kristus sitt liv med den fattige fødsel i stallen?

Fordi han tidlig ville vise at han ikke søkte rikdom og herlighet i verden, men bare å gjøre oss rike med sin fattigdom.

2 Kor 8:9.

448. Hva bestod Kristi lidelse i?

Hele livet fra ungdommen av levde han i fattigdom, forakt, forfølgelse, arbeid og uro. Til sist ble han smertelig pint under den romerske landshøvding, Pontius Pilatus, som lot ham hudstryke, tornekrone, spotte og ille mishandle.

449. Led Kristus bare på legemet?

Nei, hans aller største lidelse var en helvetes sjeleangst over våre synder, og denne tunge byrde presset fram blodig svette og fikk ham til å si:

Matt 26:38 Min sjel er bedrøvet inntil døden!

450. Hvorfor led Jesus så meget vondt?

For våre synder og til vår salighet.

Jes 53:4–5. Sannelig, våre sykdommer har han tatt seg, og våre piner har han båret. – Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

451. Hvordan bar Jesus sin lidelse?

Meget tålmodig som et lam som føres til slakterbenken.

Jes 53:7.

452. Hva er Kristi korsfestelse?

En meget pinefull, vanærende og forbannet dødsstraff, som ble brukt til de aller største for- brytere.

Gal 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

453. Er Kristus også virkelig død på korset?

Ja.

Luk 23:46. Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.

454. Hadde Kristi død stor kraft til å bringe oss liv og salighet?

Ja, den aller største kraft; for dermed ble døden, som syndens lønn, betalt av vår mellommann, og vi ble frigitt ved ham.

Rom 5:10. For vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender.

455. Hva var Kristi begravelse?

Den var ikke nødvendig, siden han ikke skulle være død lenge. Men den vitner om at han virkelig var død, og er en trøstefull påminnelse om at han har begravd våre synder, helliget våre graver og tatt bort deres gru.

456. Hvordan skal vi se på Kristi hele liv og lidelse i denne fornedrelses-stand?

Først og fremst som en forsoning for oss, men også som et eksempel på hellighet og tålmodighet i liv og lidelse.

1 Pet 2:21. Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.

1 Joh 2:6. Joh 13:15. Matt 10:38 og 11:29. Luk 9:23.

457. Hva fulgte etter begravelsen, som er det siste trinn i Kristi fornedrelses-stand?

Hans opphøyelses-stand som også har fem trinn: nedfarten til dødsriket, oppstandelsen, him- melfarten, plassen hans ved Faderens høyre hånd, og gjenkomsten til dommen over levende og døde.

458. Hva var Kristi nedfart til dødsriket?

At han kort før sin oppstandelse har dratt til de fordømtes oppholdssted, har åpenbart sin seier over Satans makt og preket for åndene.

1 Pet 3:18–20. Han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden. I denne gikk han også bort og preket for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige.

459. Hva er Kristi oppstandelse?

At han på den tredje dag etter sin død har våknet opp til liv igjen, forklaret sitt legeme og vist seg tydelig til syne i legemet.

Apg 2:24. Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast.

460. Hva nytte har vi av Kristi oppstandelse?

Den aller største nytte:

  • Den stadfester vår tro på en fullkommen betaling for våre synder, da vår mellommann er sluppet av dødens fengsel.

Rom 4:25. Han ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse.

  • Den gir oss kraft til vår åndelige oppstandelse og hellige vandring i et nytt liv, og til sist kraft til våre legemers oppstandelse til salighet.

Rom 6:4–5. Likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.

461. Ble Kristus alltid på jorden etter sin oppstandelse?

Nei, i førti dager viste han seg flere ganger for sine disipler og talte med dem om det som hører til Guds rike. Så forlot han verden med sitt synlige nærvær og fór opp over alle skapte himler til Guds herlighets himmel og satte seg ved hans Majestets høyre hånd.

Apg 1:9. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.

Hebr 9:24.

* 462. Hva nytte har vi av Jesu himmelfart?

  • Vi har den trøst at Jesus er gått bort for å gjøre i stand et sted for oss i sin Faders himmelske hus, og derfra vil han hente oss til

Joh 14:2. I min Fars hus er det mange rom. – – Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

  • Vi blir formant til å ha et himmelsk sinn, ja, ha lyst til å reise herfra og være med

Kol 3:1. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

463. Hva betyr det at Kristus sitter ved Faderens høyre hånd?

At Kristus – også som menneske – hersker med et fullkomment og uavbrutt herredømme over alle ting.

Ef 1:20–21. Gud reiste Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme.

* 464. Hva nytte har vi av at Kristus sitter ved Guds høyre hånd?

Vi kan trøste oss med at han på sin guddomstrone styrer sin kirke, setter grenser for sine fiender, ber for oss og sender oss sin Hellige Ånd. Slik søker han i sin opphøyelses-stand å gi oss del i det som han har vunnet for oss i sin fornedrelses-stand. Derfor er det vår plikt å ære, adlyde og tilbe en så opphøyet Herre.

Salm 110:1. Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!

Rom 8, 34.

465. Er ikke Kristus mer til stede her på jorden?

Jo, med all sin kraft, men uten at vi kan se ham.

Matt 28:20. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

466. Når vil han annen gang komme synlig igjen til verden?

På den ytterste dag, som bare Gud kjenner.

Apg 1:11. Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!

Luk 21:27. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet.

467. Hvordan skal det gå for seg på dommens dag?

Alle døde skal bli vekket opp og stilt for Kristi domstol sammen med dem som lever den dagen. Alle menneskers tanker, ord og gjerninger skal da dømmes etter Guds ord. Da skal også djevlene bli dømt.

Apg 17:31. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann han har utvalgt til det.

Kor 4:5. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver får sin ros av Gud.

Kor 5:10. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller

2 Tess 1:6–8. For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, men dere som lider  trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.

1 Kor 6:2–3. Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? – – Vet dere ikke at vi skal dømme engler?

Joh 12:48. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham den siste dag.

468. Er det nok at du vet alt dette om Kristus og holder det for sant?

Nei, ikke uten Den Hellige Ånd ved en levende tro forklarer Kristus i mitt hjerte og på den måten helliggjør meg i sannhet.

 

Neste: Om helliggjørelsen; 3. trosartikkel

Tilbake til innholdsfortegnelsen