Om bønnen

Herrens bønn

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere! Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde! For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.

 

547. Hva skal en troende kristen alltid være opptatt med?

Å holde seg nær Gud i bønn og hellige tanker, slik som en er sammen med en venn og snakker fortrolig med ham.

Salm 19:15. Ef 6:18.

548. Hva er det å be?

Det er å tale enkelt og likefram med Gud i sitt hjerte, legge sine ønsker og behov av åndelig og legemlig art fram for ham, og utbe seg noe med alvorlig lengsel i sjelen.

1 Tim 2:1–3.

549. Hvem bør be slik?

Alle mennesker, selv små barn, fordi bønnen ikke bare er en plikt som er befalt i det andre bud og på mange andre steder. Men det er en nåde og velgjerning fra Gud at vi uverdige og urene mennesker får lov til å be.

Salm 8:3. Luk 11:1–13. Luk 18:1, 8. Salm 50:15.

550. Men kan alle mennesker be på en måte som behager Gud?

Nei, ikke de ubotferdige, for deres bønn er en avskyelighet for Gud, men de som enten er omvendt eller på omvendelsens vei.

Joh 9:30. Vi vet at Gud ikke hører syndere, men han hører den som er gudfryktig og gjør hans vilje.

Salm 50:15–17. Salm 66:18. Salm 145:18, 19. Ordspr 28:9.

Jes 1:15 osv.

551. Hvem skal vi be til?

Bare til den treenige Gud, for bare han kan høre og oppfylle vår bønn.

552. Hva skal vi bygge vår bønn på?

På Jesu fortjeneste og forbønn hos Faderen.

Joh 16:23. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn

553. Hvordan skal en forberede seg til bønnen?

Av et botferdig hjerte må en være bestemt på å ville følge Guds vilje oppriktig og kjempe alvorlig mot all synd. En må vende tankene bort fra verdslige ting, tenke over den store nød en er i, og at den hellige og nådige Gud er til stede. Med sukk om at Den Hellige Ånd vil virke bønnen i oss, skal vi vende sjelens hele lengsel mot Gud, som er den rike kilden til alt godt.

* 554. Hvordan skal vår bønn eller samtale med Gud være?

Den skal skje med barnlig tillit, med andakt, ærbødighet og et forsonlig hjerte. Det må også vise seg i vår ytre fremtreden under bønnen at vi har ydmykhet og ærefrykt for den majestetiske Gud. Dette har Guds egen Sønn og de hellige gitt oss eksempel på.

Salm 95:6. Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for Herren, vår Skaper!

1 Tim 2:8. Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette. Joh 4:23, 24. Matt 26:39. Ef 3:14.

* 555. Når og hvor skal vi be?

Alltid og overalt, men helst i enerom.

Luk 18:1. Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette.

Matt 6:6. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.

556. Skal vi bare be skrevne bønner?

Vi skal også be av hjertet og med egne ord.

557. Kan da barn og enfoldige folk uttrykke sitt hjertes tanker med egne ord?

Ja, for med Gud kan en snakke enda mer enfoldig enn med menneskene, og for å be gir han sine barn nådens og bønnens Ånd.

Sak 12:10. Rom 8:15, 26.

* 558. Hvor mange slags er bønnen?

To slags:

Den indre bønn, når bare hjertet taler i sukk, lengsel og stille oppløftelse til Gud. En slik stadig bønn kan og bør foregå mens vi utfører vårt arbeid eller andre gjøremål.

Den ytre bønn, når munnen taler det som hjertet er fullt av, slik at våre tanker og ønsker formes i ord.

Salm 19:15. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!

Salm 55:17–18. Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse meg. Kveld og morgen og midt på dagen vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.

Dan 6:11. Tre ganger om dagen bøyde Daniel sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn.

Salm 119:164. Salm 38:10. Jes 29:13, 14.

559. Skal vi bare be for oss selv?

Nei, for alle, selv om de var våre fiender. Særlig skal vi be for øvrigheten, for dem som lærer oss Guds ord, og for våre åndelige brødre og søstre.

Jak 5:16. Be for hverandre, for at dere kan bli helbredet.

Matt 5:44. Be for dem som forfølger der.

560. Hva skal vi be om?

Vi skal ikke bare be om legemlige gaver, som mat, helse, fred osv., for til disse ting skal vi ta dette forbehold: Herre, om du vil. Men vi skal først og fremst be om åndelige  gaver, som syndenes forlatelse, en sterkere tro, et rent hjerte, en god forberedelse til døden og den evige salighet. De åndelige gaver som ikke er helt nødvendige til salighet, som å få kjenne mer sorg over synden, følelse av troens frimodighet, stor åndelig  glede osv., bør vi ikke be om uten ovennevnte forbehold.

561. Hvilken er den mest fullkomne og beste bønn?

Det hellige Fadervår, som Jesus selv har lært sine disipler og oss alle å be.

Matt 6:9–13. Luk 11:2–4.

562. Hvordan inndeles Herrens bønn?

I innledningen, de sju bønnene og slutten.

563. Hva er innledningen?

Den fortrolige tiltale: Fader vår, du som er i himmelen.

564. Hvorfor sier vi Fader til Gud i bønnen?

Gud vil med disse ord oppmuntre oss til å tro at han er vår rette Far og vi hans rette barn, så vi trygt og tillitsfullt kan be til ham, slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe.

565. Kan da de ubotferdige også ha den tillit at de kaller Gud sin Fader i himmelen?

Han er vel alles Fader etter skapelsen, oppholdelsen og sin kjærlige vilje til å omvende og frelse dem. Men likevel kan de ubotferdige ikke kalle ham sin Fader, så lenge de ikke blir gjenfødt og får en sønnlig ånd, for ellers er deres rette far i helvete.

Joh 8:44. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster.

566. Hvem kan da kalle Gud sin Fader?

De gjenfødte og sanne Guds barn, selv om de er svake.

Gal 4:6. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!

567. Hvorfor sier vi vår og ikke min Fader?

Fordi enhver kristen skal be i Åndens og nådens samfunn med andre og for andre, så vel som for seg selv.

* 568. Hvorfor tilføyer vi ordene som er i himmelen?

For å løfte hjertet vårt opp i ærbødig tillit til Gud, som er den Allerhøyeste, og som ser og makter alt.

Matt 6:32. Deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette.

569. Hvor mange bønner inneholder Fadervår?

De fire første handler om det gode vi ønsker oss, men de tre siste om det onde vi ønsker å unngå.

 

Neste: Den første bønn

Tilbake til innholdsfortegnelsen