Morgenbønn og aftenbønn

En sann troende kristens

Morgenbønn

Evige og allmektige  Gud,  barmhjertige,  kjære himmelske Fader. Jeg priser deg i denne morgenstund av innerste sjel og ånd at du gjennom nattens mørke har vært sol og skjold over meg og vendt fra meg all fare og skade på legeme og sjel. La meg i dag og alltid få ha din faderlige velsignelse og hjelp på alle mine veier og i alle mine gjerninger! Frels min sjel fra fristelse, mitt legeme fra sykdom, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Men fordi synden er det største onde, så hjelp meg, min Gud, framfor alt å stå den imot ved troens kraft. La din hånd være over meg, din Ånd i meg, din fred omkring meg. La meg ikke leve etter min egen vilje og lyst, men i troen på din Sønn, så jeg i alle mine tanker, ord og gjerninger kan tekkes deg, og i all nød som møter meg, finne tilflukt hos deg med mine bønner.

Kjærlighetsfulle Fader, forlat av nåde for Jesu skyld alt hva jeg hittil har gjort imot deg, og gi meg fortsatt nåde til å forbedre mitt syndige liv ved sann fornyelse etter ditt bilde, så min Jesu saktmodige, ydmyke, kjærlige og rene sinn må merkes mer og mer i all min ferd. Himmelske Fader, opphold din troende menighet på jorden! La den daglig vokse ved synderes omvendelse! Velsigne kongen og hans hus, la alt som tjener til folkets beste, ha fremgang, gjør jorden fruktbar, bevar oss fra landeplager, sørg for de fattige, trøst alle som plages av angst og sorg, særlig de døende. Gjør godt mot mine slektninger og venner, og gjør meg hver dag beredt til å dø salig og stå opp med ære. Amen.

Aftenbønn

Himmelske Fader, i denne aftenstund bøyer jeg mine knær for ditt aller helligste ansikt, og tenker med takknemlighet på den store nåde og de mange velgjerninger som du har vist mot meg i dag, uten at jeg har fortjent det. Herre, hva er et menneske at du tenker på ham? Og hvem er jeg elendige, uverdige synder at du således overøser meg med velgjerninger den ene dag etter den andre? Mitt hjerte er overbevist om at dersom du ville handle med meg etter mine synder og betale meg etter mine misgjerninger, da kunne jeg ikke vente annet enn å bli kastet bort fra ditt ansikt ut i det ytterste mørke og de fordømtes evige natt. Ja, om du ville tilregne meg bare denne dags synder i tanker, ord og gjerninger mot deg, meg selv og min neste, da kunne jeg ikke svare deg ett av tusen klagemål. Er jeg nå i dag bevart fra frivillig ondskaps-synd og sikkerhet, da tilskriver jeg det slett ikke min fordervede natur, men bare din tuktende og bevarende nåde. Av din samme godhets kilde har jeg også i dag helt ufortjent mottatt mange legemlige velgjerninger, som sunnhet, fred, nødvendig opphold og befrielse fra mange ulykker som i den vide verden kan være hendt  mange andre i dag og kunne likså vel ha rammet meg, hvis ikke ditt faderlige tilsyn hadde vært over meg og avverget alt ondt fra meg. Min Gud, jeg har sett din trofasthet i tusener av tilfeller, og du skal fremdeles alene være mitt hjertes tilflukt, min klippe og faste borg. Bevar meg da, o Gud, i denne natt fra all fare og skade på legeme og sjel. La meg hvile under dine vingers skygge til styrke for mitt legeme, og oppvekk meg i morgen frisk og sunn til min gjerning. Kjære Gud, enten jeg sover eller våker, ja enten jeg lever eller dør, så la meg være din og henge fast ved deg av hele mitt hjerte. Du er bedre for meg enn alt annet, og når jeg bare har deg, bryr jeg meg ikke om himmel og jord. Om enn mitt liv og min sjel svikter, er du dog alltid mitt hjertes trøst og min del for evig. Herre, la din nådes sol aldri gå ned over meg. La den alltid opplyse og oppvarme mitt mørke og kalde hjerte, bevege og oppmuntre mitt harde og tungsindige hjerte.

Kjære Herre Jesus, la meg alltid leve i samfunn med deg ved en levende tro og fra ditt kors hente all kraft til å trenge fram på den smale vei og gjennom den trange port. Min Gud,  jeg setter mitt håp til deg, forlat ikke meg eller noen av mine i denne natt.  La ditt ords lysestake aldri flyttes fra  oss. Opphold  øvrigheten, som er  din egen forordning, at vi under den må leve rolig og frykte deg. Bevar i nåde vårt land fra krig, pest, hunger, dyrtid og alle andre velfortjente plager. Gi oss din velsignelse i hele vårt liv. Gi oss til sist en salig død, og etter døden den evige ro og hvile i Abrahams skjød. Amen.

SLUTT

Tilbake til innholdsfortegnelsen