Den sjuende bønn

Men frels oss fra det onde.

Hva vil det si?

Her ber vi – likesom i en sum – at Far i himmelen vil fri oss fra alt ondt på legeme og sjel, eiendom og ære. Så ber vi om å få dø salig når vår siste time kommer, og at Gud i nåde vil ta oss fra denne onde verden til seg i himmelen.

Amen

Hva vil det si?

Dette ordet skal gjøre meg sikker på at en slik bønn er etter vår himmelske Fars vilje, og at han hører den. For han har selv befalt oss å be slik, og han har lovt at han vil bønnhøre oss. Amen betyr: Ja, slik skal det skje.

614. Hvor mange slags er det onde som vi her ber imot?

Fire slags: på sjel, legeme, eiendom og ære, og imot djevelen. Han er ond i seg selv og årsak til alt ondt.

* 615. Hva er det onde på sjelen?

Synden selv, som er roten til alt ondt, en nagende samvittighet, forherdelse, fortvilelse og helvetes evige angst.

* 616. Hva er det onde på legemet?

Alle slags sykdommer og følelige smerter som kommer av sult, frost, fengsel, landflyktighet og lignende.

* 617. Hva er det onde på eiendom og ære?

Å miste noe av det en eier, ved tyveri, brann, oversvømmelse eller lignende, og bli utsatt for spott, onde rykter eller skammelig fattigdom.

618. Hvilke av disse onder skal vi mest be imot?

Det onde på sjelen. Når vi beholder fred med Gud i en god samvittighet, har vi trøst i alt annet ondt som rammer oss, og det blir da et salig kors.

619. Hvorfor er korset salig?

Det demper synden, kjødets selvrådighet og kjærligheten til verden. Det vekker lengsel etter den evige ro. Det øver, prøver og styrker troen og dens frukter, som bønn, bruk av Guds ord, ydmykhet, tålmodighet, erfaring og håp. Korset gir også anledning til at Guds nåde og allmakt kan kjennes i våre skrøpeligheter. Det gjør oss mer lik Kristus, og det baner vei til desto større herlighet.

Apg 14:22. Vi inn i Guds rike gjennom mange trengsler.

* 620. Bærer da ikke også de ubotferdige ofte korset?

Nei, ingen bærer korset uten den som etterfølger den korsfestede Jesus. Men den ugudelige har vel mange plager, som han oftest selv er skyld i.

Salm 32:10.

621. Når blir et Guds barn fullstendig fri fra alt ondt?

Når han dør. Da blir han fri fra dette dødelige legemet.

* 622. Har vi lov til å ønske oss døden?

Ikke av utålmodighet, men fordi vi er trette av synden og i troen lengter etter fullkommen for- ening med vår kjære Frelser. Men samtidig må vi overlate oss tålmodig i hans vilje.

Fil 1:23. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre.

623. Har de uomvendte verdens barn grunn til å ønske seg døden?

Nei, når de gjør det, da tenker de ikke på hva som skal skje dem etter dette liv, og hvor grufullt det pinested er, som deres sjel farer til ved døden.

624. Hvem får da en salig død?

Den som dør i Herren, det er: i troens rette sam- funn med den Herre Jesus.

Åp 14:13. Salige er de døde som dør i Herren fra av. Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.

Hebr 11:13.

625. Er da ikke alle de salige som etter døden blir holdt for å være salig?

Nei.

Visd 3:1. De rettferdiges sjeler er i Guds hånd, og ingen pine skal røre dem.

626. Hvordan lyder slutten av Fadervår?

For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen.

627. Hvorfor minner vi oss selv om dette til slutt i bønnen?

Når vi tenker på Guds rike, makt og ære, blir vi sterkt oppmuntret i troen og i håpet om å bli bønnhørt.

628. Hva betyr det siste ord: Amen?

Dette ord betyr: Ja, det er sikkert, sannelig, det skal skje.

629. Kan vi da være sikre på å bli bønnhørt og få det vi ber om?

Ja, for Gud har befalt oss å be og lovt å bønnhøre oss. Amen betyr jo at det helt sikkert skal skje at vi skal få det vi ber om. Vi kan også være sikre på dette da vi vet at Kristus, Den Hellige Ånd og hele den kristne kirke ber for oss.

Luk 11:9. Be, skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, skal det lukkes opp for dere.

Salm 50:15. Jes 65:24. Joh 16:24.

630. Men skjer det da alltid?

Ja, hvis vi ikke ber om noe som er imot Guds vilje, eller om det som han ser ikke er tjenlig for oss. Men om vi, uten å forstå det, ber slik, da gir han oss ikke det vi ber om, men i stedet noe som er bedre.

Joh 5:14. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han

2 Kor 12:8, 9.

631. Lar Gud bønnhørelsen komme straks?

Iblant, men ikke alltid. For når han vil øve oss i bestandig tro, håp og tålmodighet, venter han med hjelpen en stund, men lar den komme i rett tid.

Hab 2:3. 2 Pet 3:9.

632. Hva skal drive oss til å be flittig?

Guds befaling og løfte, vår egen nød, den store nytte vi har av å be, at troen kan vokse, og at Gud kan bli æret og priset for bønnhørelse.

 

Neste: Om den hellige dåps sakrament

Tilbake til innholdsfortegnelsen