Bibelens og Kristi Gud-menneskelighet

Bibelens og Kristi Gud-menneskelighet

Skriftens Gud-menneskelighet

Inspirasjon: Den Hellige Ånd antar til sin bruk alminnelige, virkelige mennesker, utvalgt av Gud.  

Ånden konstituerer det menneskelige ord til et Gud-menneskelig ord ved å gi og forme den «åndelige mening» i det profetisk-apostoliske ord.

I kraft av Åndens inspirasjon gjelder: det som Gud sier, det sier et menneske: det som et menneske sier, sier Gud.

I den historiske åpenbaringsinspirasjon har Ånden «fornedret» seg og ikke gjort bruk av den fulle guddomsherlighet, idet Han har  tilpasset seg de inspirerte menneskers forutsetninger.

Det inspirerte Ord er helt og fullt guddommelig, men dets guddomsherlighet erkjennes bare ved at Ånden gjør Ordet levende for de troende hjerter.

Det inspirerte Ord er visselig talt gjennom feilende og syndende menneskers munn, men de er av Ånden renset og helliget til å tale en feilfri sannhets Ord i enhver henseende.

Det inspirerte Ord er den sanne og usvikelige åpenbaring i menneskelig tale av Guds Råd i Lov og Evangelium, i liv og død for hele menneskeslekten.

Alt det som skjer i slektens historie skjer etter de åndspersonlige lover som er åpenbart i Guds Ord, og etter Ordets forutsigelser og forbilder. Dette Ord er historiens lys.

Kristi Gud-menneskelighet

Inkarnasjon: Sønnen (Ordet) antar og ifører seg kjød og blod, og blir sant menneske, i Maria som er utvalgt av Gud.

Sønnen konstituerer den menneskelige natur til en Gud- menneskelig person.

I kraft av Sønnens inkarnasjon gjelder: det som Gud er, er et menneske; det som et menneske er, er Gud.

I sitt kjøds dager har Sønnen «uttømt» seg og ikke gjort bruk av den fulle guddomsherlighet, idet Han har underordnet seg Faderens vilje om at Han skulle lide.

I sitt kjøds dager er Sønnen fullt guddommelig, men Hans herlighet er skjult og erkjennes  bare ved at Faderen åpenbarer  Ham for dem som tror, til tro.

Sønnen kom i syndig kjøds liknelse, men Ånden renset dette kjød i Marias liv, og Jesus har aldri syndet eller feilet i noe. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sønnen i kjød er den sanne Guds åpenbaring i verden, bilde av  Hans vesen og avglansen av Hans herlighet – til frelse for alle mennesker.

Alt det som er skjedd ved mennesker og blant mennesker  skal engang komme for lyset i dommen ved Sønnen, og Han skal dømme den hele verden etter sitt Ord.

Olav Valen-Sendstad