Misjon

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere; Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

(Matteus 28,18-20)

I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.

(Lukas 24,47-48)

Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og liketil jordens ende.

(Apostlenes gjerninger 1,8)

Men Guds ord hadde fremgang og bredte seg stadig videre ut.

(Apostlenes gjerningner 12,24)

Det var Gud som i Kristus forlike verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!

(2. Kor 5,19-20)

Og han sa til dem; Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

(Markus 16,15)

Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

(Matteus 24,14)

Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.

(Åp. 7,9-10)